Regulamin

§1 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem momika.pl, i na
  odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Kupujący może
  złożyć Zamówienie.
 2. Sprzedawca – Gabriela Ryske, prowadząca działalność gospodarczą pod
  firmą „Koncept Gabriela Ryske” , NIP: 9731070304, REGON: 385706434,
  zarejestrowana i widoczna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
  do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca
  Zamówienie za pośrednictwem Sklepu bądź korzystająca z funkcjonalności
  Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę
  niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym,
  zawarta na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów
  na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
  wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
  odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem
  Zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy
  określeniu jego ceny (cena/jednostka), także ebook lub audiobook znajdujący
  się w ofercie Sklepu i zapisany w formacie cyfrowym („e-produkt”).
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o
  pojedynczym Produkcie.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów
  na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Konto – przydzielone danemu Kupującemu, za pomocą którego Kupujący
  może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu, aktywowane dla
  Kupującego w celu umożliwienia korzystania przez niego ze Sklepu. Konto
  powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym
  podczas rejestracji Kupującego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem
  Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy;
  rodzaj Płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające
  bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 11. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
  oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także
  wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
  właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia
  końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
  telekomunikacyjne, potocznie określany Internetem.
 12. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych
  Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki
  Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: momika.pl/polityka-
  prywatnosci-i-cookies/ .
 13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z
  późniejszymi zmianami.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30
  maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych).

§2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin  określa w szczególności: rodzaje i zakres usług
  świadczonych przez Sprzedawcę, warunki świadczenia usług drogą
  elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z
  Systemem, którym posługuje się Sprzedawca,  warunki zawierania i
  rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb
  postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym
  (psychologiadziecka.org/regulamin-sklepu/), w sposób umożliwiający jego
  pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub
  zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Kupującym.
  Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz
  Polityki Prywatności przez Kupującego w toku składania Zamówienia, poprzez
  zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji Regulaminu
  oraz potwierdzenia akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia dokonanie
  zakupu i złożenie Zamówienia w Sklepie.
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy, umożliwiające Kupującemu kontakt
  ze Sprzedawcą:
  • adres pocztowy: Gabriela Ryske, ul. Przeworska 7/21, 04-382
   Warszawa.
  • adres poczty elektronicznej: kontakt@momika.pl
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i
  niniejszym Regulaminem.
 6. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej
  Polskiej.
 7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie i
  są cenami brutto (nie zawierają̨ podatku VAT). Ceny produktów nie zawierają
  kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, znajdującym się pod
  adresem momika.pl/dostawa-i-zwroty.
 8. Faktura dostarczane będzie w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża
  zgodę.
 9. Sprzedawca informuje o istnieniu i treści znanych mu gwarancji, udzielonych
  przez osoby trzecie dla produktów oraz o sposobie ich realizacji, znajdujących
  się w Sklepie.
 10. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z
  wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie
  jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią
  świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na
  odległość.
 11. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych,
  • prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza
   lokalem przedsiębiorstwa,
  • rękojmi za wady,
  • usług świadczonych drogą elektroniczną

– stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3 Produkty

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż:
  • Produktów fizycznych – książki, gry rozwojowe, materiały edukacyjne
  • Treści cyfrowych – znajdujących się w ofercie Sklepu ebook/ów lub
   audiobooków zapisanych w formacie cyfrowym (dalej: e-produkty).
 2. Kupujący nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu e-produktów w
   całości lub we fragmentach,
  • ingerowania w zawartość e-produktów,
  • publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania e-produktów,
  • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania e-produktów.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację
  komputera/urządzenia mobilnego Kupującego.
 4. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedawca udziela Kupującemu licencji
  niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania dostępu do e-
  produktu (określonego w Karcie Produktu), i bez prawa Kupującego do
  upoważnienia innej osoby do korzystania z e-produktu w zakresie uzyskanej
  licencji, na następującym polu eksploatacji: w zakresie zapisu e-produktu –
  poprzez wielokrotne odtwarzanie e-produktu.
 5. Bez zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie dokumentowej, Kupujący
  zobowiązuje się do niekorzystania z e-produktu poza zakres własnego użytku
  osobistego.

§4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiedniego
  formularza na stronach Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej
  następujące kroki, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • wybór Produktu z dostępnych w Sklepie;
  • dodanie do Koszyka Produktu poprzez użycie przycisku „Dodaj do
   koszyka” pokazanego wraz z ceną i opisem Produktu;
  • kontynuowanie zakupów lub w celu finalizacji Zamówienia przejście
   do Koszyka i użycie przycisku „Przejdź do płatności”;
  • podanie przez Kupującego w formularzu następujących danych:
   • w przypadku nowego Kupującego, który nie posiada Konta
    w Sklepie: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie),
    email, kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, numer
    telefonu, NIP (opcjonalnie);
   • w przypadku Kupującego, który posiada Konto w Sklepie
    istnieje możliwość zalogowania się do Konta poprzez
    wpisanie loginu i hasła do Konta w polach dla Użytkownika,
    a następnie istnieje możliwość posłużenia się danymi
    poprzednio użytymi w celu złożenia Zamówienia;
  • jeśli w Koszyku znajduje się produkt fizyczny – wybór rodzaju
   dostawy (rodzaju usługi przewozowej wraz z określeniem
   przewoźnika i kosztu, z wymienionych w cenniku dostaw
   znajdującym pod adresem psychologiadziecka.org/dostawa);
  • wybór rodzaju płatności;
  • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja jest
   niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia;
  • ewentualnie wpisanie uwag do zamówienia;
  • złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku
   „Kupuję i płacę”, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk  „Kupuję i
  płacę” Kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie  danych
  osobowych, Produktów, wybór rodzaju dostawy, wybór rodzaju płatności, a
  także danych do dowodu zakupu.
 4. Złożenie przez Kupującego Zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku
  „Kupuję i płacę” stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze
  Sprzedawcą umowy.
 5. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej
  autoryzacji płatności, a w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu
  płatności przelewem lub kartą płatniczą – od uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy. Wysłanie przedmiotu Umowy następuje w ciągu 2 dni roboczych,
  a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów; 2-5 dni roboczych. W przypadku
  zakupu e-produktów, niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od
  uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności lub uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy, Sprzedawca przesyła Kupującemu e-produkt na adres mailowy
  podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w
  przypadku:
  • Podania przez Kupującego nieprawdziwych danych koniecznych do
   realizacji Zamówienia,
  • Braku płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od zawarcia
   Umowy.
 7. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących e-produktów,
  zakupione Produkty są wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem
  sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do
  wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 8. Podczas składania zamówienia tworzone jest konto użytkownika. Login i hasło
  do konta zostają przesłane na podany w zamówieniu adres e-mail.
 9. Z poziomu konta użytkownika – pod adresem: psychologiadziecka.org/moje-
  konto/ – można zarządzać swoimi danymi, przeglądać zamówienia oraz pliki
  do pobrania.
 10. W celu usunięcia konta użytkownika, Kupujący wysyła maila na adres
  kontakt@momika.pl. W mailu podaje nazwę konta (login), które chce usunąć.
  Po odebraniu przez Sprzedawcę maila,  konto użytkownika, wraz z wszystkimi
  danymi, jest niezwłocznie usuwane. Wraz z usunięciem konta Kupujący traci
  dostęp do zakupionych plików elektronicznych z poziomu strony:
  psychologiadziecka.org/moje-konto/

§5 Zakup dostępu do Szkolenia

 • 5.1. Zakup szkolenia jest możliwy 24 godziny na dobę. Ze względu na
  personalizowanycharakter Platformy, nauka może zostać rozpoczęta
  w dowolnym momencie.
 • 5.2 Zakup dostępu do Szkolenia odbywa się poprzez wybranie konkretnego
  Szkolenia (poprzez kliknięcie w Szkolenie). Po kliknięciu w przycisk
  „Dodaj do koszyka”. Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza funkcjonującego
  w obrębie Platformy, gdzie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 • 5.3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie „Przejdź do płatności”
  Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę obsługiwaną przez zewnętrznego operatora
  płatności, celem dokonania płatności za Szkolenie.
 • 5.4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługodawcą
  a Użytkownikiem umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi zgodnie
  z opisem Usługi na platformie oraz postanowieniami Regulaminu.
 • 5.5. Dostęp do zakupionych Szkoleń aktywowany jest po dokonaniu płatności
  (zawarciu Umowy). Dostęp do zakupionych szkoleń aktywowany jest po dokonaniu płatności
  (zawarciu umowy). W przypadku szkoleń prowadzonych na żywo, szkolenie zostanie
  zrealizowane stacjonarnie lub na platformie online w wyznaczonym terminie,
  który został podany podczas zakupu.
 • 5.6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu Platformy,
  z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości
  dotyczących Regulaminu,Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą.

§6 Płatność

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • przelew on-line (PayU)
  • płatność przelewem tradycyjnym na podstawie faktury z 14-dniowym
   terminem płatności
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest ceną obowiązującą w trakcie
  składania Zamówienia i jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy. Kupujący
  jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu
  Produktów powiększoną o koszty dostawy.  Niewniesienie wpłaty w terminie, w
  jakim Sprzedawca/Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu
  i anulowanie Zamówienia.
 3. Kupujący może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu
  prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat
  wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu płatności.

§7 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach
  określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz
  sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Reklamację w sprawie Produktów można złożyć za pomocą:
  • maila na adres: kontakt@momika.pl
  • w formie pisemnej na adres: Koncept Gabriela Ryske, ul.
   Przeworska 7/21, 04-382 Warszawa
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację
  Kupującego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis
  zgłaszanej wady oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia
  reklamacji.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na
  koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w
  umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do
  miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w
  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Konsumenta. W
  przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest
  zasadna.
 8. W przypadku, gdy zdaniem Kupującego usługi świadczone drogą
  elektroniczną na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Sklep lub są
  realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć
  reklamację. Reklamację w sprawie świadczenia usług drogą drogą
  elektroniczną można złożyć w formie elektronicznej: na adres mailowy:
  kontakt@momika.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane
  umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres
  korespondencyjny, adres e-mail) oraz opis zgłaszanego zastrzeżenia co do
  świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedawca zobowiązany jest
  rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych
  od dnia jej złożenia przez Kupującego.
 9. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celu
  rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką Prywatności.
 10. Osoba fizyczna która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
  dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej – jeśli korzysta z uprawnień związanych z Rękojmią powinna
  wraz z reklamacją przedstawić dane potwierdzające jej status zgodny z art.
  38a ustawy o prawach konsumenta oraz złożyć oświadczenie, że zakupione
  Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jego działalnością
  gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego
  przedłoży odpis z CEIDG.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Konsument może odstąpić od niej bez
  podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
  określonych w ust. 8 i ust. 10.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc
   zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w
   posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
   trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno,
    partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
    ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas
    oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć np. wysyłając wiadomość
  mailową na adres kontakt@momika o następującej treści:
  • Ja [imię i nazwisko] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
   umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy materiałów
   zakupionych w sklepie]. Nr mojego zamówienia to: [nr zamówienia].
   Data złożenia zamówienia: [data zamówienia]. Adres mailowy
   podany przy składaniu zamówienia: [adres mailowy]
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
  upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi
  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
  Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia rzeczy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
  inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie
  jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
  dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie
  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca
  zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy
  odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że
  Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o
  konieczności poniesienia tych kosztów.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
  odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
   wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
   rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
   Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
   finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
   mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
   wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
   zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
   zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
   zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
   można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
   higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
   ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
   innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których
   cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
   dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
   wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
   kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego
   przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
   Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
   wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
   zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
   odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
   dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
   wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
   zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
   dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
   umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
   mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,
   usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
   sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
   okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
   nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
   się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
   odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
   Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Osoba fizyczna która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
  dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej, która korzysta z uprawnień związanych z prawem do
  odstąpienia od umowy powinna wraz z oświadczeniem o odstąpieniu
  przedstawić dane potwierdzające jej status zgodny z art. 38a ustawy o
  prawach konsumenta oraz złożyć oświadczenie, że zakupione Produkty i
  zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
  ale że nie posiadają one dla niej ta charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG.

§9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych
osobowych

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w
  Polityce Prywatności dostępnej pod adresem  momika.pl/polityka-prywatnosci-i-
  cookies/

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do
tych procedur

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może:
  • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z
   wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem
   konsumenckim,
  • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z
   wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
   polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
   Sprzedawcą,
  • skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw
   Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań
   należy ochrona konsumentów.
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów
  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce
  „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” oraz pod następującym
  adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/ .
 3. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z
  unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
  internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§11 Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć
  będą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach
  konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a
  Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane
  sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu
  postępowania cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego
  Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z
  Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiany Regulaminu
  będą komunikowane Kupującym na stronie internetowej
  psychologiadziecka.org/regulamin-sklepu/ Zmiana Regulaminu wchodzi w
  życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy
  interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z
  bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.