Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Poniższa Polityka Prywatności określa określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz
zabezpieczania danych osobowych
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133,
poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź.
zm.) oraz zasady zapisywania danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu
do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

2. Właścicielem strony internetowej jest firma Koncept Gabriela Ryske, o nadanym numerze
   identyfikacji podatkowej (NIP): 9731070304, o nadanym numerze REGON: 385706434,

3. Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.momika.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców
  Administratora
 • Administrator – firma Koncept Gabriela Ryske, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
  (NIP): 9731070304, o nadanym numerze REGON: 385706434, świadcząca usługi drogą
  elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji
  w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za
  pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego
  Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na
  Urządzeniu Użytkownika

II. Dane osobowe

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego
 • Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi oraz kontaktu z
  osobą wypełniającą formularz kontaktowy.
 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych
  osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz
  możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania
  przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia
  na adres email: kontakt@momika.pl.
 • Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
  – szyfrowanie danych 
  – zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

III. Informacje o plikach cookies

1. Rodzaje Cookies:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przesz
  system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
  systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis
  lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są
  usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub
  Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po
  zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na
  tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

2. Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie
  pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
  Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich
  oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla
  Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części
  Polityki Cookie.

3. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach
  Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby
  usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do
  zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki
  Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu
  analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do
  wsparcia usług społecznościowych

4. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach
    Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące
  zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie
  korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik
  korzysta z usług Serwisu.

5. Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może
  spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje
  Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania
  i odczytu plików Cookie.

6. Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez
  konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

IV. Postanowienia końcowe

 • Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające
  swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna
  na stronie https://www.momika.pl/polityka-prywatnosci/
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące
  przepisy prawa polskiego.