Regulamin świadczenia usług psychologicznych

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między
  Usługodawcą a Klientem. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych
  drogą elektroniczną przez Serwis www.momika.pl, zasady świadczenia tych
  usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
  elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z
  promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną oraz ochroną zdrowia.
 4. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie
  wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki
  sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu.
 5. Serwis internetowy działający pod adresem www.momika.pl prowadzony jest
  przez Koncept Gabriela Ryske, adres do doręczeń: ul. Przeworska 7/21, 04-382
  Warszawa, NIP: 9731070304, REGON: 385706343, adres poczty elektronicznej
  (e-mail): kontakt@momika.pl, tel. +48 781365705.
 6. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do
  czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez
  osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest
  od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego
  doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

§ II. SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie
  w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące
  znaczenie:
  • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta
   w formularzu,
  • Formularz – oznacza formularz rejestracyjny którego wypełnienie jest
   niezbędne celem umożliwienia prawidłowego korzystania z usług
   psychologicznych,
  • Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych
   przez Usługodawcę w ramach serwisu,
  • Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez
   prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług
   psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu,
   obsługiwane tylko i wyłącznie przez Klienta, co do którego zapewnia, że
   nikt inny nie może mieć legalnego dostępu,
  • Cennik – zestawienie cen świadczonych Usług psychologicznych,
   stanowiące element Umowy, zamieszczone w Serwisie;
  • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu
   psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie
   psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr
   73, poz. 763 ze zm.),
  • Serwis/Portal – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem
   domeny internetowej www.psychologonline-24.pl, do której ten dysponuje
   stosownym prawem,
  • Polityka Prywatności – dokument udostępniony w Serwisie zawierający
   informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze
   świadczeniem usług
  • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą
   elektroniczną,
  • Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w
   ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,
  • Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone
   przez Usługodawcę w ramach serwisu, polegające w szczególności na
   diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu o ile przepisy
   szczególne tak stanowią, psychoterapii, udzielaniu pomocy
   psychologicznej.
  • Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi
   psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem,
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej
   bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych
   na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za
   pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z
   kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości
   nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
   telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
   telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na
   subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-
   mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących
   Serwisu.
  • System opinii – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez
   Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu
   i realizacji świadczonych Konsultacji Internetowych

§ III. USŁUGI

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter
  nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede
  wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i usług
  psychologicznych, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty.
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim
  możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych, których
  świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie
  z cennikiem usług.
 4. Usługi płatne dokonywane mogą być za pomocą systemu płatności Payu.
 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa na
  zasadach określonych w Ustawie o zawodzie psychologa.
 6. Usługi psychologiczne Specjalisty są płatne. Wysokość opłaty ustalana jest
  zgodnie z Cennikiem zamieszczonym w Serwisie.
 7. Usługi psychologiczne wykonywane są na podstawie Umowy z Klientem.
 8. Serwis www.momika.pl oferuje następujące formy usług:
  • konsultacje psychologiczne w formie audio-video indywidualne

§ IV. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Na potrzeby świadczenia usługi przez serwis www.momika.pl wymagane jest
  spełnienie minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza
  internetowego.
 2. Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o
  częstotliwości 2 GHz lub szybszy.
 3. Klient musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o
  przepustowości conajmniej 1Mb/S (download/upload) oraz w przypadku
  konsultacji grupowych 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download).
 4. Klient musi posiadać zarejestrowane konto Skype pod adresem:
  http://www.skype.com/pl/ niezbędne do prowadzenia konsultacji video.
 5. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Usług może wiązać się ze
  standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i
  rekomenduje Użytkownikowi przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego
  zminimalizowania.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to
  możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych
  transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci
  komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich
  utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług
  oferowanych z wykorzystaniem Platformy.

§ V. FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

 1. Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może
  nastąpić poprzez videorozmowę internetową, każdorazowo odbywającą się
  poprzez komunikator Zoom. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.
 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta i następuje
  po jego zarejestrowaniu się na Serwisie www.momika.pl
 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych
  potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi
  prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji. Szczegółowe warunki
  techniczne wskazane zostały przez Usługodawcę w opisie poszczególnych form
  komunikacji.
 4. kategorii dotyczącej jego potrzeb, poprzez skorzystanie z Wyszukiwarki
  Psychologów. Następnie spośród udostępnionych przez Serwis Psychologów w
  danej kategorii, wybiera określonego Psychologa oraz formę kontaktu z nim
  przewidzianą indywidualnie przez każdego Psychologa. Serwis udostępnia
  podstawowe dane Psychologa, jego specjalizację, koszt usługi, kalendarz wizyt
  oraz opinie innych Klientów. Koszt usługi jest z góry określony przez Psychologa i
  widoczny na jego profilu.
 5. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Usługi
  psychologicznej (brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie
  bycie pod wpływem substancji odurzających), sesja może zostać przerwana, bez
  zwrotu opłaty za sesję.
 6. Psycholog może odmówić wykonania Usługi psychologicznej jeżeli uzna, że
  forma świadczenia Usługi jest nieadekwatna lub niewystarczająca do
  sygnalizowanego przez Klienta problemu (w szczególności w przypadku istotnych
  zaburzeń, wymagających podjęcia niezwłocznych czynności leczniczych lub
  czynności wymagających kontaktu bezpośredniego).
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i
  dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
  własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które
  mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę
  Usługodawcy oraz innych podmiotów.

§ VI. ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta
  niezbędne jest jedynie jego wejście na serwis.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym i usług
  psychologicznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących
  czynności:
  a) wejście na serwis
  b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu,
  c) prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta poprzez podanie
  wymaganych w formularzu prawdziwych danych osobowych, oświadczenie o
  akceptacji regulaminu bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez
  regulamin warunków – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
  d) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy
  w celu przetworzenia.
 3. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy
  utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu.
  Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona
  już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem
  lub narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności
  możliwość rezerwacji spotkań, opłacenia usług psychologicznych, zakupu
  odpłatnych ebooków, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 5. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym i
  usługi psychologiczne zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności
  powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej oferowanej przez
  Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 6. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychologiczne jest
  równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i
  oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.
 7. Przełożenie terminu wizyty w formie wideorozmowy jest możliwe na 72 godziny
  przed rozpoczynającą się wizytą. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia
  terminu.
 8. Klientowi, który nie pojawił się na videorozmowie bez uprzedniego jej odwołania z
  zachowaniem minimalnego czasu, nie przysługuje zwrot kosztów.
 9. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.

§ VII. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym
  i nie zawiera podatku od towarów i usług.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi lub usługi
  psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do
  uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie za usługę lub usługę psychologiczną jest uiszczana za pomocą
  kanału płatności PayU dostępnego za pośrednictwem serwisu.
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę psychologiczną została podana w cenniku
  usług umieszczonym w serwisie.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenie wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym
  przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem
  świadczenia usługi psychologicznej przez Usługodawcę.
 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje,
  że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz
  Klienta w ramach zawartej umowy.
 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku
  bankowego Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez
  niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym
  przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia. Możliwe jest
  to tylko i wyłącznie w dniu dokonywania zamówienia usługi.
 10. W przypadku nieobecności klienta przez pierwsze 15 minut spotkania Psycholog
  ma prawo anulować spotkanie a klientowi nie przysługuje wówczas zwrot
  pieniędzy za spotkanie.
 11. Na życzenie Klienta Serwis wystawi fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie
  za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument zobowiązany jest przesłać e-
  mailem na adres kontakt@momika.pl dane niezbędne do jego wystawienia: imię i
  nazwisko, adres oraz NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona
  najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi
  automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności. Faktury nie są
  wystawiane po zakończeniu miesiąca księgowego.

§ VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca:
  • w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na
   rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i
   postanowieniami regulaminu.
  • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a
   uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia
   usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
   Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  • kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
  • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie
   umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
   spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub
   zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  • może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  • w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o
   charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w
   przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
  • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i
   usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o
   charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
  • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej
   obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z
   nim związanych.
  • ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z
   postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
  • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą
   obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
 2. Klient:
  • ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług psychologicznych zgodnie
   umową i postanowieniami regulaminu.
  • może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  • ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami
   regulaminu.
  • ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych
   przekazanych przez niego Usługodawcy.
  • w przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę nie może dokonać
   ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie
   pisemnej.
  • ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania
   zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
  • ponosi odpowiedzialność za efekty terapii z psychologiem
  • zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji
   uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie
   pisemnej.
 3. Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne
  z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych
  osobowych podanych w formularzu.

§IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
  Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana
  na adres Usługodawcy bądź mailowo na adres kontakt@momika.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych
  umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz
  wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub
  nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż
  w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących
  niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej
  doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od
  daty jej doręczenia
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania
  lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na
  drodze postępowania sądowego.

§ X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej
  stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby
  druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 72 godziny przed
  terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 72 godziny klientowi
  nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

§ XI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu skorzystania z usług niezbędne jest przekazanie przez Klienta jego
  danych osobowych w postaci adresu email, a także ewentualnie innych danych
  osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Usługi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
  celów, dla których są przetwarzane.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przedstawione
  zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

§ XII.  NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Portal na rzecz
  Klienta, który wyrazi na to zgodę.
 2. Subskrypcja Newslettera następuje poprzez wypełnienie przez Klienta
  odpowiedniego formularza dostępnego na Portalu, po podaniu przez Klienta
  adresu e-mail i uaktywnieniu przycisku „SUBSKRYBUJ”.
 3. Aktywowanie przycisku „SUBSKRYBUJ”, jest równoznaczne z zawarciem umowy
  pomiędzy Klientem a Portalem o świadczeniu usługi Newslettera na czas
  nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi Newslettera może być w każdej chwili rozwiązana
  poprzez wysłanie przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z subskrypcji
  Newslettera na adres poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej
  wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

§ XIII.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
  www.momika.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny,
  logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"),
  znaki towarowe  oraz baza wiedzy dostępna na stronie, korzystają z ochrony
  prawno-autorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadach
  licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością
  Koncept Gabriela Ryske NIP: 9731070304, ul. Przeworska 7/21 Warszawa. Klient
  ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą
  następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.momika.pl, bez zgody
  Portalu.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody
  Portalu, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość
  strony www.momika.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego
  Portalowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną
  cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. Momika.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w
  dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny,
  prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania
  wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a
  Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta
  została w miejscu siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy, tj. w Rzeszowie.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają
  zastosowanie w szczególności przepisy:
  a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie
  zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)